درون یابی چند جمله ای — به زبان سادهتعداد بازدید ها:
16

گاهی لازم است مقدار تابع $$ y = f ( x ) $$ را در یک نقطه معین $$ x $$، بر اساس مقادیر معلوم $$ f ( x _ 0 )$$، … و $$ f ( x _ n ) $$ در مجموعه $$ n + 1 $$ نقطه $$ a = x _ 0 le x _ 1 le cdots le x _ n = b $$ در بازه $$ [a , b ] $$ تخمین بزنیم. اگر $$ a < x < b $$ باشد، این فرایند «درون‌یابی» (Interpolation) نامیده می‌شود و اگر $$ x < a $$ یا $$ x > b $$ باشد، به آن «برون‌یابی» (Extrapolation) می‌گوییم. در این آموزش، با «درون یابی چند جمله ای» (Polynomial Interpolation) آشنا می‌شویم.

درون یابی چند جمله ای

یکی از راه‌های انجام درون‌یابی و برون‌یابی، تقریب تابع $$ f ( x ) $$ با یک چندجمله‌ای مرتبه $$n$$اُم است:

$$ large begin equation
f ( x ) approx P _ n ( x ) = a _ n x ^ n + a _ n – 1 x ^ n – 1 + cdots + a _ 2 x ^ 2 + a _ 1 x + a _ 0
= sum _ j = 0 ^ n a _ j x ^ j
end equation $$

که در آن، $$ n + 1 $$ ضریب $$ a _ 0$$، … و $$ a _ n$$ را می‌توان با $$ n + 1 $$ نقطه داده شده به دست آورد. وقتی $$ P _ n ( x ) $$ را به دست آوریم، می‌توانیم هر عملیاتی (مانند مشتق‌گیری، انتگرال‌گیری، یا یافتن ریشه) را که می‌خواهیم روی تابع $$ f ( x ) $$ انجام دهیم، آن را به صورت تقریب به $$ P _ n ( x ) approx f ( x ) $$ اعمال کنیم. این کار، به ویژه در مواقعی که تابع $$ f ( x ) $$ یک تابع غیرمقدماتی بوده و در نتیجه، کار با آن دشوار باشد، یا فرم بسته‌ای نداشته باشد، بسیار کارساز خواهد بود.

به طور مشخص، برای یافتن ضرایب $$ P _ n ( x )$$، لازم است همه نقاط $$ x _ i , y _ i = f ( x _ i ) , ; i = 0 , cdots , n $$، یعنی $$ n + 1 $$ معادله خطی زیر را داشته باشیم:

$$ large begin equation
P _ n ( x _ i ) = sum _ j = 0 ^ n a _ j x ^ j_ i = f ( x _ i ) = y _ i , ; ; ; ; ( i = 0 , cdots , n )
end equation $$

اکنون می‌توان ضرایب $$ a _ 0 $$، … و $$ a _ n $$ را با حل این $$ n + 1 $$ معادله خطی به دست آورد. این معادلات را می‌توان به فرمی ماتریسی زیر نوشت:

$$ large begin equation
left [ begin array ccccc
1 & x _ 0 & x _ 0 ^ 2 & cdots & x _ 0 ^ n \
1 & x _ 1 & x _ 1 ^ 2 & cdots & x _ 1 ^ n \
1 & x _ 2 & x _ 2 ^ 2 & cdots & x _ 2 ^ n \
vdots & vdots & vdots & ddots & vdots \
1 & x _ n & x _ n ^ 2 & cdots & x _ n ^ n end array right ]
left [ begin array c a _ 0 \ a _ 1 \ a _ 2 \ vdots \ a _ n end array right]
= bf V bf a
= left [ begin array c y _ 0 \ y _ 1 \ y _ 2 \ vdots \ y _ n end array right]
= bf y
end equation $$

که در آن، $$ bf a=[a_0,cdots,a_n]^T$$ و $$ bf y=[y_0,cdots,y_n]^T $$ و

$$ large begin equation
bf V = left [ begin array ccccc
1 & x _ 0 & x _ 0 ^ 2 & cdots & x _ 0 ^ n \
1 & x _ 1 & x _ 1 ^ 2 & cdots & x _ 1 ^ n \
1 & x _ 2 & x _ 2 ^ 2 & cdots & x _ 2 ^ n \
vdots & vdots & vdots & ddots & vdots \
1 & x _ n & x _ n ^ 2 & cdots & x _ n ^ n
end array right ]
end equation $$

ماتریس $$mathbf V$$ به عنوان «ماتریس وندرموند» (Vandermonde Matrix) شناخته می‌شود. با حل این دستگاه، ضرایب $$ [a_0,cdots,a_n]^T=bf a=bf V^-1bf y $$ به دست می‌آیند. در اینجا، $$ n +1 $$ چندجمله‌ای $$ x ^ 0 $$، $$ x ^ 1$$، $$ x ^ 2 $$، … و $$ x ^ n $$ را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از توابع پایه چندجمله‌ای در نظر گرفت که فضای همه چندجمله‌ای‌های درجه $$ n$$اُم را اسپن می‌کنند. اگر نقاط $$ x _ 0 $$، … و $$ x _ n $$ متمایز باشند، یعنی $$ mathbf V$$ دارای رتبه کامل بوده و معکوس آن، $$ mathbf V ^ – 1 $$، وجود داشته باشد، آنگاه جواب سیستم $$ mathbf a = mathbf V ^ -1 mathbf f $$ و در نتیجه $$ P _ n ( x ) $$ یکتا است.

البته در عمل این روش به دو دلیل استفاده نمی‌شود: اول اینکه پیچیدگی محاسباتی $$ O ( n ^ 3 ) $$ برای محاسبه معکوس $$ mathbf V $$ زیاد است و دوم اینکه با افزایش $$ n$$ ماتریس $$ mathbf V$$ بدحالت‌تر می‌شود. بنابراین روش‌های دیگری نیز برای درون‌یابی پیشنهاد شده‌اند.

خطای درون یابی چند جمله ای این‌گونه تعریف می‌شود:

$$ large R _ n ( x ) = f ( x ) – P _ n ( x ) $$

که در حالت کلی غیرصفر است، البته جز در نقطه $$ x = x _ i $$ که $$ R_n(x_i)=0,;(i=0,cdots,n)$$ است. به عبارت دیگر، تابع خطای $$ R_ n ( x ) $$ دارای $$ n + 1 $$ ریشه در $$ x _ 0 $$، … و $$ x _ n $$ است و در نتیجه، می‌توان آن را به صورت زیر نوشت:

$$ large R _ n ( x ) = u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( x – x _ i ) =u ( x ) omega ( x )
$$

که در آن، $$ u ( x ) $$ یک تابع مجهول و $$ omega ( x ) $$ یک چندجمله‌ای درجه $$ n + 1 $$ است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$ large omega ( x ) = prod _ i = 0 ^ n ( x – x _ i ) $$

برای یافتن $$ u ( x ) $$، تابع دیگری به نام $$ F ( t )$$ از متغیر $$ t $$ را تشکیل می‌دهیم که در آن، هر $$ x in ( a , b ) $$ به عنوان یک پارامتر در نظر گرفته می‌شود:

$$ large F ( t ) = R _ n ( t ) – u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( t – x _ i ) = f ( t ) – P _ n ( t ) – u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( t – x _ i ) $$

که در $$ t = x $$ برابر با صفر است:

$$ large F ( x ) = R _ n ( x ) – u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( x – x _ i ) = R _ n ( x ) – R _ n ( x ) = 0 $$

بنابراین، می‌توان گفت که $$ F ( t )$$ دارای $$ n + 2 $$ ریشه در $$ x _ 0 $$، … و $$ x _ n $$ و $$ x $$ است. قضیه رول بیان می‌کند که تابع مشتق $$ f’ ( x ) $$ هر تابع مشتق‌پذیر $$ f ( x ) $$ که در رابطه $$ f ( a ) = f ( b ) = 0 $$ صدق می‌کند، باید حداقل یک ریشه در $$ c in ( a , b ) $$ داشته باشد. طبق «قضیه رول» (Rolle’s Theorem)، $$ F’ ( t ) $$ حداقل $$ n + 1 $$ ریشه بین دو ریشه متوالی $$ F ( t)$$ دارد و $$ F ^ prime prime ( t ) $$ حداقل $$ n $$ ریشه، و $$ F ^ ( n + 1 ) ( t) $$ حداقل یک ریشه در $$ xiin(a,;b) $$ دارد:

$$ large begin eqnarray
F ^ ( n + 1 ) ( xi ) = 0 & = & frac d ^ n + 1 d t ^ n + 1
left [ f ( t ) – P _ n ( t) – u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( t -x _ i ) right ] _ t = xi
nonumber \
& = & left [ f ^ ( n + 1 ) ( t ) + P _ n ^ ( n + 1 ) ( t ) – u ( x ) frac d ^ n + 1 d t ^ n + 1 prod _ i = 0 ^ n ( t – x _ i ) right ] _ t = xi
nonumber \
& = & f ^ ( n + 1 ) ( xi ) – u ( x ) ( n + 1 ) !
end eqnarray $$

معادله آخر به این دلیل است که $$ P _ n ( t) $$ و $$ prod_i=0^n(t-x_i) $$، به ترتیب، چندجمله‌ای‌هایی از درجه $$ n$$ و $$ n+1$$ از $$ t$$ هستند. با حل معادله بالا، داریم:

$$ large u ( x ) = frac f ^ (n + 1 ) ( xi ) ( n + 1 ) ! $$

اکنون تابع خطا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$ large R _ n ( x ) = u ( x ) prod _ i = 0 ^ n ( x -x _ i ) = frac f ^ ( n + 1 ) ( xi ) ( n + 1 ) ! , omega ( x ) $$

که در آن، $$ xi ( x ) $$ نقطه‌ای است که بسته به $$ x $$، بین $$ a = x _ 0 $$ و $$ b = x _  n $$ واقع شده است. خطا را می‌توان به صورت کمّی و توسط نُرم دو $$ R  _ n ( x ) $$ اندازه‌گیری کرد:

$$ large begin equation
epsilon = | | R _ n ( x ) | | _ 2 = left ( int _ a ^ b R ^ 2 _ n ( x ) , d x right ) ^ 1 / 2
end equation $$

در عمل، اگر $$ f ( x ) $$ یک چندجمله‌ای مرتبه $$ k le n $$ و در نتیجه $$  f^ (n+1) ( x ) = 0 $$ باشد، آنگاه می‌توان آن را با $$ P _ n ( x ) $$ رون‌یابی دقیق کرد. اما اگر $$ k > n $$ باشد، درون‌یابی یک جمله خطای غیرصفر $$ f ^ (n + 1 ) ( x ) = ( n + 1 ) !$$ دارد و جمله خطا به صورت زیر در خواهد آمد:

$$ large R _ n ( x ) = frac f ^ ( n + 1 ) ( xi ) ( n + 1 ) ! , omega ( x ) = omega ( x ) $$

به دلیل یکتایی درون یابی چند جمله ای ، تحلیل خطای بالا را می‌توان به همه روش‌های دیگر درون‌یابی، از قبیل لاگرانژ و نیوتن نیز اعمال کرد.

مثال درون یابی چند جمله ای

تابع $$ y = f ( x ) = x sin ( 2 x + pi / 4 ) + 1 $$ را با یک چندجمله‌ای $$ P _ 3 ( x ) $$ با درجه $$ n = 3 $$، طبق $$ n + 1 = 4 $$ نقطه زیر تقریب بزنید.

$$ large begin equation
begin array hline
i & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline hline
x _ i & – 1 & 0 & 1 & 2 \ hline
y _ i= f ( x _ i ) & 1.937 & 1.000 & 1.349 & -0.995 \hline
end array
nonumber \
end equation $$

حل: ابتدا ماتریس وندرموند را به دست می‌آوریم:

$$ large begin equation
bf V = left [ begin array c c c c
1 & x _ 0 & x _ 0 ^ 2 & x _ 0 ^ 3 \
1 & x _ 1 & x _ 1 ^ 2 & x _ 1 ^ 3 \
1 & x _ 2 & x _ 2 ^ 2 & x _ 2 ^ 3 \
1 & x _ 3 & x _ 3 ^ 2 & x _ 3 ^ 3 end array right]
= left [ begin array c c c c
1 & -1 & 1 & -1 \
1 & 0 & 0 & 0 \
1 & 1 & 1 & 1 \
1 & 2 & 4 & 9 end array right]
nonumber \
end equation $$

و ضرایب را محاسبه می‌کنیم:

$$ large begin equation
bf a = bf V ^ – 1 bf y = bf V ^ – 1
left [ begin array r f ( x _ 0 ) \ f ( x _ 1 ) \ f ( x _ 2 ) \ f ( x _ 3 ) end array right ]
= left [ begin array c c c c
1 & -1 & 1 & -1 \
1 & 0 & 0 & 0 \
1 & 1 & 1 & 1 \
1 & 2 & 4 & 9 end array right ]
left [ begin array r 1.937 \ 1.000 \ 1.349 \ -0.995 end array right ]
= left [ begin array r 1.000 \ 0.369 \ 0.643 \ -0.663 end array right ]
nonumber \
end equation $$

و در نتیجه، چندجمله‌ای درون‌یاب به عنوان یک مجموع وزن‌دار از $$ n + 1 = 4 $$ تابع توانی به عنوان توابع پایه برای اسپن فضای چندجمله‌ای به دست می‌آید:

$$ large begin equation
P _ 3 ( x ) = sum _ j = 0 ^ n a _ j x ^ j = 1 . 0 + 0 . 3 6 9 ; x + 0 . 6 4 3 ; x ^ 2 – 0 . 6 6 3 ; x ^ 3
nonumber \
end equation $$

این چندجمله‌ای درون‌یاب $$ P _ 3 ( x ) $$ در شکل زیر نشان داده شده و با تابع اصلی $$ f ( x ) $$ مقایسه شده است. خطای $$epsilon$$ را می‌توان با یک مجموعه از $$k >> n $$ نمونه گسسته $$ u _ 1 $$، … و $$ u _ k $$ از تابع $$ f ( x ) $$ و چندجمله‌ای درون‌یاب $$ P _ 3 ( x ) $$ تقریب زد:

$$ large begin equation
epsilon = | | R _ 3 (x )| | _ 2 = left ( int _ a ^ b R ^ 2 _ 3 ( x ) , d x right ) ^ 1 / 2
approx left ( frac 1 k sum _ i = 1 ^ k [ f (u _ i ) – P _ 3 ( u _ i ) ] ^ 2 right ) ^ 1 / 2 = 0 . 3 0 6 3
nonumber \
end equation $$

درون یابی چندجمله ای

پیاده‌سازی درون یابی چند جمله ای در متلب

کد متلب زیر، پیاده‌سازی روش درون یابی چند جمله ای را نشان می‌دهد.


اگر این مطلب برایتان مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^